2019/05/29

“Brexit”-ari buruzko informazio-iturriak / Fuentes de información sobre el Brexit

Erresuma Batua Europar Batasunetik irtengo dela eta, erakunde guztiek prozedura honi aurre egiteko informazioa eskaintzen diete herritarrei. Dena den, hain da handia akordioari buruzko negoziazioek sortzen duten dokumentu- kopurua, non gaiari buruzko atari aipagarriak biltzea ezinbestekoa den.

Eusko Jaurlaritza: Brexit-ari buruzko informazioa
Estatua
Britainia Handia
Europako erakundeak:
Legeria
Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.Ante la inminente salida del Reino Unido de la UE todas las instituciones nos ofrecen a los ciudadanos y a las empresas información para afrontar el proceso, aun así las negociaciones sobre el acuerdo producen tal volumen de documentación que hace necesaria una recopilación de los principales portales:

Gobierno Vasco: Información sobre el Brexit

  Estado:    
  Gran Bretaña:    
  Instituciones europeas:    

   Legislación: 
   Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

   [...]

   2019/05/24

   Europar Batasuneko zuzenbidea [Liburutegikoak | Libros en la Biblioteca]


    
   Europar Batasuneko zuzenbidearen ABC-a
    
   Autor: BORCHARDT, Klaus-Dieter
   Publicación: Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2018


   Ikusi liburutegiaren katalogoan
   Ver en el catálogo de la biblioteca


   Testu osoa 
   Texto completo


   Laburpena.
   Europar Batasunaren (EB) antolamendu juridikoa gure errealitate politiko eta sozialaren parte bihurtua da gaur egun. Urtero, Batasunaren Tratatuen arabera, milaka erabaki hartzen dira, eta horiek eragin erabakigarria dute EBko estatu kideen eta herritarren errealitatean.

   Norbanakoa jada ez da soilik bere herriaren, hiriaren edo herrialdearen parte, Batasuneko herritarra ere baita. Hori dela eta, funtsezkoa da Batasuneko herritarrek beren eguneroko bizitzan ere eragina duen ordenamendu juridiko horren berri izatea.

   Hala ere, EBren egitura eta antolamendu juridikoa zailak dira ulertzen Europako herritarrentzat.  Arazoak alderdi bikoitza du: alde batetik, tratatuen testuak sarritan ez dira batere argiak, eta ulertzen zaila da haien eragin-esparrua; bestetik, herritarrek ez dituzte ezagutzen egoera berriak arautzeko erabiltzen diren kontzeptu ugari.

   Hori dela eta, hemen helarazi nahi diegu interesa duten herritarrei lehenengo hurbilketa bat Europar Batasunaren eraikuntzari zein Europako ordenamendu juridikoak oinarri dituen zutabeei buruz.

   Resumen
   A día de hoy la organización jurídica de la UE se ha convertido en parte de nuestra realidad política y social. Todos  los años, según el Tratado  de la Unión, se toman miles de decisiones que tienen una influencia decisiva en los estados de la UE y en la realidad de sus ciudadanos. 

   Cada uno de ellos, además de formar parte de su pueblo, ciudad  o país, también es ciudadano europeo. Por ello, es fundamental que los ciudadanos de la UE conozcan qué influencia tiene en su vida diaria el ordenamiento jurídico europeo.

   Sin embargo la estructura y organización jurídica de la Unión Europea es difícil de entender para la ciudadanía. El problema tiene doble vertiente: por un lado la falta de claridad del texto de los tratados, y de su ámbito;  por otro, el desconocimiento de los numerosos conceptos que se utilizan para regular nuevas situaciones. 

   Con esta obra se pretende ofrecer una aproximación tanto a la construcción de la UE, y a los pilares en los que se basa su ordenamiento jurídico

   [...]

   2019/05/21

   Senatarien hautaketa eta izendapena / Designación de senadores por las asambleas autonómicas

   Senatua, bere XII. Legealdian, guztira 266 senatariz osatu dute,  bi prozedura bidez hautatuak: barrutietan hautatutako senatariak, autonomietako parlamentuek izendatutako  senatariak. 

   [...] Irakurri gehiago www.senado.es webguenan

   Espainiako Konstituzioa
   69. artikulua
   1. Senatua  lurraldeak  ordezkatzeko ganbera da.
   2. Probintzia  bakoitzean,  bertakoboto-emaileek  lau  senatari  hautatuko dituzte, sufragio orokor, aske, ber-din,  zuzeneko  eta  sekretua  erabiliz,lege  organikoak  finkatzen  duenaren arabera.
   3. Uharteetako probintzietan, uhar-te  bakoitzak  edo  uharte-talde  bakoi-tzak,  kabildo  edo  uharte-kontseiluaizanik,  barrutia  osatuko  du,  senata-rien  hauteskundeetarako;  hiru  uhartenagusien kasuan —Gran Canaria,Mallorca  eta  Tenerife—,  bakoitzarihiru  dagozkio,  eta  bana  dagokie,  al-diz, hurrengo uharte eta uharte-taldeei: Eivissa-Formentera,  Menorca,  Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzaroteeta La Palmari.
   4. Ceuta  eta  Melillaren  kasuan,bakoitzak bi senatari hautatuko ditu.
   5. Autonomia-erkidegoek,  halaber,senatari bat izendatuko dute, eta bestebat,  beren  lurraldeko  milioi  bat  biz-tanleko. Izendapena biltzar legegilearidagokio, edo, hori ezean, autonomia-erkidegoko kide anitzeko organo gorenari,  estatutuetan  ezartzen  denaren arabera;  estatutuek,  edozein  kasutan, proportziozko  ordezkaritza  egokia ziurtatuko dute.
   6. Senatua  lau  urterako  hautatzenda. Senatarien agintaldia lau urte igarota  bukatzen  da,  beren  hautaketatik edo ganbera desegin den egunetik zen batuta. 
             Gehiago jakiteko:
     

    El Senado, en la XII Legislatura, ha estado compuesto por un total de 266 senadores, elegidos por un doble procedimiento: senadores electos por circunscripciones, senadores designados por parlamentos autonómicos.
    [...] Leer más en www.senado.es


    Constitución Española
    Artículo 69
    1. El Senado es la Cámara de representación territorial.
    2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
    3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
    4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.
    5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.
    6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
              Para saber más sobre el tema:    [...]

    2019/05/14

    Xedapen orokorrak prestatzeko prozedura / Procedimiento de elaboración de disposiciones generales [lege-proiektua | proyecto de ley]

    Duela gutxi, xedapen orokorrak prestatzeko prozedurari buruzko lege proiektu bat aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak Legebiltzarrean. Lege proiektu honek hiru helburu ditu: prozedura erraztu eta berritu eta berdintasunaren arloan aurrera pauso bat eman.

    Prozedura erraztea lortzeko 4 fase ezartzen dira, epe tasatuekin:
    • Prestatze-lana: Eusko Jaurlaritzak, arau berrien beharra, proportzionaltasuna eta eraginkortasuna planifikatu eta justifikatu behar ditu.
    • Hasiera: Beti hasiko du sustatu duen Sailburuak, “hasiera-agindu” izeneko prozedurarekin.
    • Instruzkioa: araudi berria idazteko fasea da. Testua elebiduna, eta online eskuragarria izango da.
    • Amairera eta onespena: Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren derrigorrezko txostena eta Gobernu Kontseiluaren onespena.
    Beste aldetik, berdintasunari bultzada bat emateko, Jaurlaritzak genero-ikuspegia astertzea eta neurri zuzentzaileak aplikatzea lehenesten du. Horregatik genero-eraginaren ebaluazioak eta txostenak prestaketa-fasera aurreratzen dira.

    Bukatzeko, prozedura berritzeko zenbait neurri ezartzen dira, esate baterako: etorkizuneko legeak arau eta dekretuak erabat digitalki izapidetzeko beharra, prestaketa-prozeduraren fase guztietan gardentasun osoz jartzeko beharra, eta aurretik herritarrentzat, Eusko Jaurlaritzaren web-atari ofizialaren bidez, kontsulta egiteko epea irekitzeko beharra ezartzen du.


     ⧫

    Recientemente se ha presentado en el Parlamento Vasco un proyecto de ley de elaboración de normas generales con un triple objetivo: simplificar el procedimiento, modernizarlo y dar un paso adelante por la igualdad. 
    Para conseguir el objetivo de la simplificación, se fijan 4 fases, con plazos tasados:
    • Preparación: Planificación, justificación de la necesidad, proporcionalidad y eficacia.
    • Iniciación: Lo hará siempre el consejero proponente, por medio de la llamada "orden de inicio".
    • Instrucción: Es la fase de redacción, bilingüe y online
    • Finalización y aprobación: Informe de la Comisión Jurídica Asesora. Aprobación por el Consejo de Gobierno.
    Respecto a la igualdad, se priorizará el análisis de la perspectiva de género y se adelantarán a la fase de preparación las evaluaciones e informes de impacto de género.

    Finalmente se moderniza el procedimiento, obligando a realizar una tramitación plenamente digital de las normas y a exponerlas con total transparencia durante todas las fases del procedimiento de elaboración. Establece también la obligación de abrir un plazo de consulta previa a la ciudadanía a través del portal web oficial del Gobierno Vasco.


    Ekimenaren aurkezpena / Presentación de la iniciativa:    [...]

    2019/05/09

    Zer da ESLE? / ¿Qué es la OSCE? [Instituzioak ezagutzen | Conociendo las instituciones]

    ESLE (Europako Segurtasun eta Lankidetzarako Erakundea) da bai elkarrizketa politikoko foro bat segurtasunen inguruko gai sorta zabal bati buruz bai plataforma bat elkarrekin jarduteko pertsonen eta komunitateen bizitza hobetzeko helburuz.

    Segurtasunaren ikuspegi integral baten bitartez –batera biltzen duena dimentsio politiko-militarra, ekonomikoa eta ingurumenekoa, eta giza mailakoa–, bai eta duen integratzaile-izaerarekin ere, ESLEk lagundu egiten du diferentziak gainditzen eta Estatuen arteko konfiantza sustatzen lankidetzaren bidez zenbait arlotan: gatazka-prebentzioa, krisien kudeaketa eta gatazka-ondoko errehabilitazioa.


     La OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) es un foro de diálogo político sobre una amplia gama de cuestiones relativas a la seguridad y una plataforma para actuar conjuntamente a fin de mejorar la vida de las personas y las comunidades. 

    A través de un enfoque integral de la seguridad que engloba la dimensión político-militar, la económica y medioambiental, y la humana, así como con su carácter integrador, la OSCE ayuda a salvar diferencias y a fomentar la confianza entre los Estados mediante la cooperación en materia de prevención de conflictos, gestión de crisis y rehabilitación posconflicto.

     ttps://www.osce.org/es/node/35776?download=true
    [...]

    2019/05/07

    EHUko uda ikastaroa, hauteskunde-sistemei buruzkoa / Curso de verano de la UPV sobre sistemas electorales

    Eusko Legebiltzarrak, aurreko urteetan bezala, UPV/EHUko uda ikastaroen barruan ikastaro bat antolatu du. Aurtengoak Hauteskunde-sistemak XXI. mendean izenburua du, eta uztailaren 8an eta 9an egingo da Miramar Jauregian.

    Agerikoa da, eta horrela erakusten dute suminduen, aurkakoen edo besterik gabe eszeptiko diren horien taldea osatzen duten milioika herritarrek, demokrazia hauteskunde-prozedura hutsa baino gehiago dela, baina egia da, halaber, hauteskundeekin lotutakoa dela edozein prozedura demokratikoren bide-hasiera. Botoak jarleku edo gobernu-kargu bihurtzeko prozesua da parte hartzean funtsatzen den edozein sistema demokratikoren oinarrizko eginbidea. Eginkizun konplexua da, hauteskunde-sistemaren muina, baina, hala ere, sarritan ea inor ez da prozesu horretaz gogoratzen harik eta bizitza politikoaren argi gorriak pizten diren arte.

    Uda Ikastaro honen helburuak honako hauek dira:
    • Hauteskunde-sistemen eta haiek erreformatzeko eta birdiseinatzeko aukeren azterketa egitea.
    • Gogoeta teoriko eta esperientzia historikoak eskaintzea ikasleei, baita ordezkaritzaren ingeniaritza politikoarekin lotutako gaiak ere.
    • Egungo planteamenduen azterketa konparatua egitea planteamendu bakoitzak Estatuaren bizitza politikoari nola eragiten dion zehazteko.
    Ikastaroari buruzko infomazio gehiago eskuragarri duzu www.uik.eus webgunean    El Parlamento Vasco participa, un año más,  en el programa de cursos de verano de la UPV/EHU, con el curso titulado Sistemas electorales en el siglo XXI, que se celebrará en el Palacio Miramar de San Sebastián los días 8 y 9 de julio de 2019.

    Es evidente, como hoy más que nunca lo ponen de manifiesto los millones de ciudadanas/os que integran el grupo de indignados, desafectos o simplemente escépticos, que la democracia es mucho más que un mero procedimiento electoral, pero no es menos cierto que lo electoral se alza como el elemento iniciador de cualquier proceso democrático. La conversión de votos en escaños o en cargos de gobierno es una tarea fundamental de cualquier sistema democrático en el que la participación sea la clave constitutiva del mismo. Se trata por lo tanto de una labor compleja que constituye el corazón del sistema electoral, pero del que con frecuencia nadie se acuerda hasta que se encienden las luces rojas de la vida política.

    Los objetivos de este curso son: 
    • Llevar a cabo un estudio de los sistemas electorales y de las respectivas opciones para su reforma y rediseño;  
    • Ofrecer consideraciones teóricas y experiencias históricas así como cuestiones vinculadas con la ingeniería política de la representación, 
    • Realizar un análisis comparado de los diferentes planteamientos existentes en la actualidad para determinar los efectos que cada uno de ellos tiene en la vida política del Estado.
    Más información sobre el curso en www.uik.eus 


    [...]

    2019/05/03

    Factfulness: diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo [Liburutegikoak | Libros en la Biblioteca]


    Factfulness 
    diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo. Y por qué las cosas están mejor de lo que piensas

    Autor: ROSLING, Hans
    Publicación: Barcelona : Deusto, 2018 
    ISBN: 978-84-234-2996-7


    Ikusi liburutegiaren katalogoan
    Ver referencia en el catálogo de la biblioteca

    Aipamena / Reseña
    Atal bat irakurri / Leer un fragmento


    Laburpena
    Munduari buruzko 10 uste oker. Liburu honek azaltzen du zergatik garen  behar baino ezkorragoak garela, gure munduaren benetako egoera kontuan hartuta.

    Hans Roslingek, analisia eta joera globalen azteketan eta zabalkundean maila goreneko aditua denak, adierazi du gure ikuspegia desitxuratzen duten 10 zantzumen ditugula;  mundua bi ataletan zatitzeko joeratik hasita (gu besteen kontra), hedabideetako informazioa kontsumitzeKO dugun modura arte (beldurrean oinarrituta).

    Gure arazoa da ez garela jabetzen ez dakigunaz, haiz zuzen ere;  eta, are gehiago, jakinaren gainean egonda ere, joera inkontzienteei eta oso erraz aurreikus daitezkeenei jarraitzen diegula gure jokabideetan.

    Resumen
    ¿Qué porcentaje de la población global vive en la pobreza? ¿Cuántas niñas acaban la educación básica en los países pobres? ¿Cuál es actualmente la esperanza de vida en el mundo? La mayoría de personas responden incorrectamente a estas preguntas y a otras similares. ¿A qué se debe? Este libro explica por qué somos más pesimistas de lo que en realidad deberíamos ser dada la situación real de nuestro mundo.

    Hans Rosling, una eminencia del análisis y divulgación de tendencias globales, afirma que tenemos diez instintos que distorsionan nuestra visión. Desde nuestra tendencia a dividir el mundo en dos campos (nosotros contra ellos) a la manera en que consumimos la información de los medios (basada en la explotación del miedo), pasando por el modo en que percibimos el progreso (creyendo que las cosas siempre empeoran). Nuestro problema es que no somos conscientes de lo que no sabemos, e incluso cuando estamos informados nos dejamos llevar por sesgos inconscientes y predecibles.


    Porque, pese a todas sus imperfecciones, la realidad económica y social del mundo es mucho mejor de lo que pensamos, lo cual no significa que no haya motivos para preocuparse ni cuestiones que requieran una mejora urgente. Quedan múltiples problemas por resolver, pero los datos nos indican que el mundo cada vez va mejor.


    Inspirador y revelador, lleno de anécdotas llamativas, datos reveladores e historias conmovedoras, Factfulness es un libro urgente y esencial que cambiará la manera en que ves el mundo y que te permitirá responder a las crisis y oportunidades futuras.
    [...]