2018/02/28

Aipamen bibliografikoak egiteko gidak / Guías para citas y referencias bibliográficas


Txostenak eta artikuluak egiteko orduan, beharrezkoa da erabilitako informazio iturrien berri ematea. Aipamenek eta erreferentzia bibliografikoek lanei zehaztasuna eta sinesgarritasuna ematen diete, ezagutza berria eraikitzeko oinarritzat hartu diren aurretiko lanak balioesten dituzte, eta funtsezkoak dira egile-eskubideak errespetatzeko.
 
Hainbat nazioarteko estilo eta arau daude aipamenak eta erreferentzia bibliografikoak idazten eta bibliografia aurkezten laguntzen dutenak.  Ezagutza-arloaren arabera erabili ohi dira estilo batzuk edo besteak. 

Aipamen bibliografikoei buruzko gida aipagarrienak unibertsitateetako liburutegiek sortu dituzte. Hona ekarri ditugu gizarte-zientzietan gehien erabiltzen direnak. 

UNE-ISO 690:2013 
Jarraibideetan definitzen da zein diren erreferentzia bibliografiko batek izan behar dituen elementuak, ordena eta aurkezpen hurrenkera. Hala ere, puntuazioari eta tipografia estiloari dagozkien jarraibideak ez dira derrigorrezkoak.
Legebiltzarreko liburutegian UNE-ISO 690 estiloa erabiltzen dugu gure bibliografiak pestatzeko.
Mondragon Unibertsitatearen jarraibideak 

APA ESTILOA
APA estiloa American Psychological Association-ek garatu du, eta Gizarte Zientzietan erabiltzen da batez ere. Estilo hau mundu osoan zehar zabaldu da, eta bere edukia, hainbat hizkuntzatara itzulita, Publication Manual of the American Psychological Association-en dago eskuragarri.
Mondragon Unibertsitatearen jarraibideak


 UC3M. Biblioteca


MU. Biblioteka  
US. Biblioteca
 
Citar correctamente implica informar al lector de dónde hemos sacado la información, los datos... que presentamos en nuestro trabajo. Para ello, es necesario que referenciemos en la bibliografía los documentos consultados. Así, no nos apropiamos de una idea que, aunque hayamos utilizado, no es nuestra y damos oportunidad de llegar a la información citada.
Tanto las citas como las referencias bibliográficas deben elaborarse conforme a unos estándares definidos por normativa tanto nacional como internacional. En función del ámbito de conocimiento del trabajo o donde se vaya a publicar el trabajo, se utiliza uno u otro.  

Las guías y tutoriales más completos para conocer y aplicar los diversos estilos bibliográficos han sido elaborados por las bibliotecas universitarias. Seleccionamos algunos y citamos estilos bibliográficos más utilizados en el ámbito de las Ciencias Sociales.

UNE-ISO 690
La norma ISO 690:2010 propone un marco general con una serie de recomendaciones para la elaboración de referencias bibliográficas y citas de recursos bibliográficos incluyendo monografías, series, diferentes tipos de contribuciones, materiales cartográficos, registros sonoros, fotografías y todo tipo de recursos electrónicos. Sin embargo, las directrices relativas a la puntuación y el estilo tipográfico no son obligatorias.  La norma fue desarrollada por la International Organization for Standardization (ISO) y ha sido siendo traducida al español, en mayo de 2013, por AENOR,  UNE-ISO 690 Información y documentación. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. 
La biblioteca del Parlamento Vasco utiliza este estilo para elaborar sus bibliografías.
Ejemplos ISO 690 (Biblioteca de la Universidad de Sevilla) 

Estilo APA
El estilo APA es el estándar elaborado por la Asociación Estadounidense de Psicología (American Psychological Association, APA) que establece unas normas de estilo en la escritura académica. Su uso se ha extendido a nivel mundial en Ciencias Sociales y su contenido se detalla en Publication Manual of the American Psychological Association, 6ª ed. Se ha traducido a varios idiomas, entre ellos, el español. 
El estilo Chicago es el estándar elaborado por la Universidad de Chicago que establece unas normas de estilo en la escritura académica. Su uso se ha extendido a nivel mundial especialmente en el área de las humanidades, aunque también se aplica a ciencias sociales. 
Ejemplos Chicago (Biblioteca de la Universidad Carlos III)

[...]

2018/02/20

Dokumentazioa@: Informazioa eskatzeko helbide bakarra / Un buzón único para las solicitudes de información

Barneko dokumentazio- eta informazio-eskaerak hainbat bidetatik jaso ondoren (telefonoa, posta elektronikoa, web bidezko inprimakia…), duela 6 hilabete, Azterlanen Zuzendaritzak abian jarri du informazio-eskaerak jasotzeko helbide bakarra, zerbitzuaren kalitatea hobetzeko asmoz: dokumentazioa@legabiltzarra.eus postontzia hain zuzen.

Sistema berriaren helburuak hauek dira:
  • Hainbeste helbide elektroniko erabiltzen dugunez, erabiltzaileei bide erraz eta eroso bakarra eskaintzea. 
  • Eskaerak hobeto kudeatzea: teknikarien artean lan-banaketa egokiagoa egitea, eta zerbitzua ebaluatzeko datuak lortzea 
  • Erantzunak arinago ematea.
Ikusten denez, proposatutako sistema erraza eta erosoa da. Eta, hasierako zalantzak gorabehera, funtzionatzen ari da.


Tras muchos años recibiendo de nuestros usuarios solicitudes de información y documentación por diversos medios (teléfono, correo electrónico,  formulario web), hace unos meses la Dirección de Estudios estableció un canal para centralizar la recepción de peticiones. Se trata de un buzón de correo único al que tienen que dirigirse todos los usuarios internos cuando requieran alguna información, dokumentazioa@legebiltzarra.eus.dokumentazioa@legegiltzarra.eus
Este sistema supone una mejora del servicio:
  • Simplifica el modo de contacto de los usuarios al ofrecer un punto único 
  • Permite una mejor distribución del trabajo entre los distintos técnicos, y ayuda a obtener datos más fiables sobre las solicitudes que resolvemos.
  • Agiliza la entrega de las respuestas
A partir de ahora, en caso de recibir peticiones por otro método, redirigiremos a los usuarios a este buzón, y remitimos la respuesta desde esa misma dirección de correo

 Y, pese a las dudas iniciales, el nuevo sistema está funcionando.[...]

2018/02/13

Administrazio elektronikoa: Elkarreragingarritasuna / Administración electrónica: Interoperabilidad

Elkarreragingarritasuna datuak partekatzeko eta informazioa eta jakintza trukatzeko gaitasuna da.  Noren artean? Informazio-sistemen artean eta sistema horietaz baliatzen diren prozeduren artean.

La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.


ENI: Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalak

 

Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalak (ENI), urtarillaren 8ko 4/2010 Errege Dekretuak, arautua, hain zuzen, ezartzen ditu administrazio publikoek kontuan izan beharko dituzten irizpide eta gomendioak, elkarreragingarritasuna bermatuko duten erabaki teknologikoak hartzeko.


https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Esquema_Nacional_de_Interoperabilidad.html#.WnlwWbOCGppEl Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, establece el conjunto de criterios y recomendaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. 

 

NISAE: Nodo de interoperabilidad y seguridad de las administraciones de Euskadi


NISAE euskal sektore publikoko administrazio eta erakunde guztientzako plataforma erkidea da, autonomia-erkidegoko nodo gisa eratua, haien artean eta gainerako administrazioekin (Estatuko Administrazio Orokorra eta autonomia-erkidegoak) datu-truke elektronikoa inplementatzeko, sinergiak batuta.

NISAE es la plataforma común para todas las administraciones y entidades del sector público vasco constituido como nodo autonómico para implementar el intercambio de datos electrónico entre ellas y con el resto de administraciones (AGE y CCAA), aunando sinergias.http://www.euskadi.eus/informacion/nisae-nodo-de-interoperabilidad-y-seguridad-de-las-administraciones-de-euskadi/web01-a2libzer/es/[...]

2018/02/08

Nerabeek ez dute publizitateko sexismoa hautematen / Los adolescentes no perciben el sexismo en la publicidad

La adolescencia está insensibilizada ante el sexismo y el trato degradante de las mujeres en publicidad y que el sexismo de hace 40 años vuelve a resurgir, según la investigación del doctor de la UPV/EHU Pablo Vidal. 
Nerabeak ez dira gai publizitatean sexismoa eta emakumeei ematen zaien tratu apalgarria hautemateko,  Pablo Vidalen ikerlanaren arabera. Ez hori bakarrik, duela 40 urteko sexismoa indar hartuta ageri da berriro.

Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako zortzi ikastetxetako 528 ikasleri (15 eta 16 urte bitarteko 266 mutili eta 261 neskari) eduki sexista nabarmena zuten zazpi iragarki erakutsi zitzaizkienean emandako erantzuna da ikerlanean aztertutakoa.

Ikerketan parte hartu duten nerabeen %34k erakutsi dute publizitatean sexismoa zer den hautemateko gaitasuna; horietatik %65 neskak dira eta %35 mutilak. Gainerako %66ak, ordea, nahasten du sexismoaren kontzeptua edo ez dauka argi.

Lynx, Natan, Calvin Klein, Gucci, Axe, Cesare Paciotti eta Ché Magazine marketako iragarkiak izan dira erabilitakoak. Bi galdera sorta diseinatu dira (bata galdera irekiekin eta bestea galdera itxiekin), eta eztabaida taldeak bildu dira lau saiotan ikerlana egiteko. Emaitzen analisiari dagokionez, sexua, bizilekuaren ingurunea eta sorterria hartu dira kontuan.
Consultar esta tesis doctoral en addi.ehu.es 

Leer resumen  www.ehu.eus[...]

2018/02/05

Legeen geroa - El futuro de las leyes

Eusko Legebiltzarrak legegintzaldi honetan urteko hitzaldi-ziklo berri bat egiten hasi da,   Legeen Geroa-El futuro de las Leyes deritzana. Legebiltzarrak onartu duen lege bati buruz  hausnartzea du helburutzat mintegi horrek: lege hori ebaluatzea, haren garapenak eta gizartean izan duen inplementazioa aztertzea, bai eta hobetzeko aukera batzuk ere, etengabeko bilakaeran dagoen gure gizarteak arau-testuetan irekitzen dituenak.

Mintegian aztergai izango dugun lehenengo legea Irisgarritasuna Sustatzeko Legea da. 1997ko abenduaren 4an onartu zelarik, 20. urteurrena igaro ondoren, lege horren inplementazioan parte hartu duten sektoreek aztertuko dute zein den legearen oraingo egoera eta nolako hobetze-aukerak dauden beste eremu batzuk ere arautzeko.

Topaketa urtarrilaren 29an eta 30ean egin zen, Legebiltzarrean bertan. Mintegiaren materialak dagoeneko dira eskuragarri webgunean.
 
http://www.legebiltzarra.eus/portal/eu/web/eusko-legebiltzarra/noticias-y-eventos/actos-y-eventos/-/buscador/content/seminario-sobre-el-futuro-de-las-leyes-

El Parlamento Vasco ha comenzado, en esta legislatura, un nuevo ciclo de conferencias denominado “Legeen Geroa-El futuro de las Leyes”, que tiene como objetivo reflexionar sobre una ley aprobada por el Parlamento Vasco, evaluarla, estudiar sus desarrollos, su implementación en la sociedad, así como las opciones de mejora que nuestra  sociedad en continua evolución va abriendo en los textos normativos.

La primera ley que ha protagonizado este ciclo de seminarios anuales es la Ley para la Promoción de la Accesibilidad. Aprobada el 4 de diciembre de 1997, después de su 20 aniversario, los sectores implicados en su implementación realizarán el estudio sobre su estado actual y las posibilidades de mejora para regular nuevos ámbitos.

El encuentro ha tenido lugar los días 29 y 30 de enero en la sede de la Cámara. Los vídeos y la documentación del evento ya están disponibles en la web del Parlamento Vasco.
[...]