2018/10/31

Eskubide berriak: deskonexio laborala eta testamentu digitala / Derecho a la desconexión digital y al testamento digital

Datu pertsonalak babesteari buruzko Lege Organikoaren proiekturako ponentziaren txostenean,  Diputatuen Kongresuan izapidatzen ari dena,  arautzen du deskonexio digitalerako eskubidea  lanaren esparruan, besteak beste. 

88. artikuluak  onartzen du deskonexio digitalerako eskubidea  lan-esparruan. Honela bermatu nahi da errespetatu egingo direla langileek eta enplegatu publikoek lan-ordutik kanpo izaten dituzten atsedenaldi-, oporraldi- eta baimen eskubideak ; baita norbanakoaren eta familiaren intimitatea ere.

96. artikuluak testamentu digitalerako eskubidea onartzen du. Era berean zehazten du nola kudeatu Informazioaren gizarteko zerbitzu-emaileek ditutzten hildako pertsonei buruzko datuak eta edukiak.

Hildo honetatik, testamentu digitala badago araututa Katalunian; izan ere, 2017an testamentu digitalak arautu zuen, zuzenbide zibila aldatuz.
 
 
El Informe de la Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, regula, entre otros derechos, el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, y el derecho al testamento digital.

Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.

Artículo 96. Derecho al testamento digital.  Establece las reglas para el acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas


Informazio gehigarria | Más información
Ikus daiteke ere | También puede consultarse

[...]

2018/10/24

Parlamentu autonomikoen presentzia sare sozialetan / Presencia de los parlamentos autonómicos en las redes sociales [artikulua]


 

Presencia y actividad de los parlamentos autonómicos en las redes sociales: pocos avances en el fomento de la participación ciudadana
 

Autores: Roberto RODRÍGUEZ-ANDRÉS, David ÁLVAREZ-SABALEGUI
Año: 2018
Revista: El Profesional de la Información, Vol. 27, Núm. 5 (2018)Laburpena. 
Instituzio publikoentzat behar-beharrezko komunikazio-bide bihurtu dira sare sozialak. Espainiako 17 parlamentu autonomikoek profil ugari dituzte hainbat saretan eta horietako jarduera gehitzen joan dira, batez ere informazioa zabaltzeko denean. Halarik ere, azterlan gutxi egin da aztertzeko nola erabiltzen duten sare horiek herritarren artean elkarrizketa eta partaidetza errazteko, horiek baitira 2.0 komunikazioaren eta “parlamentu irekiak” deitutakoen benetako balioak. Beren profilen monitorizazioaren bidez, eta aurretik egindako analisietako datuak oinarritzat hartuta, agerian jarri da ezen, aurrerapenak gorabehera, oraindik bide luzea dagoela egiteko eremu horretan.

 Resumen
Las redes sociales se han convertido en un medio imprescindible de comunicación para las instituciones públicas. Los 17 parlamentos autonómicos españoles cuentan ya con un buen número de perfiles en distintas redes y han ido aumentando su actividad en las mismas, sobre todo para difundir información. Sin embargo, existen pocos estudios que analicen cómo utilizan estas redes para propiciar el diálogo y la participación de los ciudadanos, verdaderos valores de la comunicación 2.0 y de los denominados “parlamentos abiertos”. Mediante la monitorización de sus perfiles, y tomando como base los datos de análisis precedentes, se pone de manifiesto que a pesar de los avances, aún queda mucho camino por recorrer en este ámbito.

Artikulua / Artículo

RODRÍGUEZ-ANDRÉS, Roberto; ÁLVAREZ-SABALEGUI, David. Presencia y actividad de los parlamentos autonómicos en las redes sociales: pocos avances en el fomento de la participación ciudadana. El Profesional de la Información, Vol. 27, Núm. 5 (2018).
DOI: https://doi.org/10.3145/epi.2018.sep.04

Artikulu osoa ikusi  elprofesionaldelainformacion.com webgunean 
Artículo completo en elprofesionaldelainformacion.com
 

[...]

2018/10/17

Eusko Legebiltzarraren Berdintasunerako I. Plana / I Plan para la Igualdad en el Parlamento Vasco

Pasa den urriaren 10ean  Eusko Legebiltzarraren  emakume eta gizonen  berdintasunerako Plana.   2018 -2021  aurkeztu zen.

Mahaiak irailaren 25ean onetsitako Plana sei hilabeteko barne lanaren ondorioa da. Lan horren helburua izan da erakundearentzat prozesu aberasgarri bat zehaztea benetako berdintasuna lortze aldera.  Honela, Legebiltzarrak  kudeaketa tresna on bat lortu du berdintasuna lortzeko bidean.

http://www.legebiltzarra.eus/portal/eu/web/eusko-legebiltzarra/servicios-administrativos/igualdad
Planarekin zerikusirik duen dokumentazio eta informazio guztia webguneko Berdintasuna atalean dago eskuragarri; aurrerantzean onartuko diren ekintzen garapen eta zehaztapen dokumentuak hemen gehituko dira.


Inguruko hainbat erakundek dagoeneko onartuak dituzte berdintasun planak:
El pasado 10 de octubre se presentó el Plan para la igualdad de mujeres y hombres en el Parlamento Vasco. 2018-2021.
http://www.legebiltzarra.eus/portal/documents/16182/1697009/PLAN+PARA+LA+IGUALDAD+DE+MUJERES+Y+HOMBRES+DEL+PARLAMENTO+VASCO.pdf/6ed06975-cd5d-42f6-a7be-a2feabcdabd8

El Plan, aprobado por la Mesa el día 25 de septiembre, es el resultado de seis meses de trabajo interno con el objetivo común de concretar un proceso  enriquecedor para la institución en pro de la igualdad efectiva. De este modo, el Parlamento Vasco se dota de una buena herramienta de gestión con la que dar los primeros pasos para que la igualdad llegue a ser un hecho.

Toda la documentación e información realcionada con el desarrollo del plan estará disponible en el espacio Igualdad de la web institucional.

Otras instituciones que cuentan con planes de igualdad: 


[...]

2018/10/08

Administrazio elektronikoaren ezarpena atzeratu egin da / La implantación de la administración electrónica se retrasa

Administrazioarekiko harremana ezinbestean bide elektronikoen bidez ezartzeko epea atzeratu egin da. hasiera batean, aurtengo urrian ezartzekoa zen, baina epea luzatu egin dute  2020ko urriaren 2ra arte.
 
10 gogoeta administrazio elektronikoaren atzerapenari buruz

Prozedura administratiboari eta erregimen juridikoari buruzko legeetako manu batzuk indarrean sartzeko epea 2020rarte luzatu da. Zenbaiten iritziz, zoritxarreko gerorapena da. Beste batzuen iritziz, errealitate bat onartzea da. Apustu egin eta baloratu dezagun atzerapena aukera bihurtzearen komenigarritasuna, aukera bat gauzak ondo egiteko eta 2020ra iristeko administrazio elektronikoa osoki abiarazteko baldintzarik onenetan [...]

Artikulu osoa irakurri www.legaltoday.com webgunean

La obligación de relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, prevista para el 2 de octubre de 2018, tendrá que esperar al menos dos años más. El nuevo plazo se fija en el 2 de octubre 2020.

 10 reflexiones sobre el retraso de la administración electrónica.

La entrada en vigor de algunos preceptos de las leyes de procedimiento administrativo y de régimen jurídico se ha prorrogado hasta 2020. Para unos este aplazamiento es una desgracia. Para otros el reconocimiento de una realidad. Apostemos por valorar la conveniencia de convertir el retraso en una oportunidad para hacer las cosas bien y llegar a 2020 en las mejores condiciones para un arranque íntegro de la administración electrónica [...]

Leer artículo completo en www.legaltoday.com


[...]

2018/10/02

Soldata arraila Europan: murrizteko estrategia / La Brecha Salarial en Europa. Estrategia para su reducción

Gizonen eta emakumeen batez besteko irabazien arteko aldea da generoko soldata arraila, eta gizonen batez besteko irabaziaren ehunekotan adierazten da.  Adierazle hori osatzeko gehien erabiltzen diren bi unitateak honako hauek dira: orduko batez besteko irabazia eta urteko batez besteko irabazi.
La brecha salarial entre géneros es un indicador que informa acerca de las diferencias entre el salario de un hombre y una mujer en el mercado laboral, habitualmente expresada como un porcentaje sobre el salario de los hombres.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ebs_465_infographic_gender_equality.pdf

Gizonen eta emakumeen arteko soldata arrailari aurre egiteko, EBk onartu zuen 2017-2019 ekintza plana. Horren ondorioz, Europako Batzordeak generoen arteko berditasunerako eta independentzia ekonomikorako politikak sustatzen ditu, generoen soldata arraila ezabatzeko, erabakiak hartzeko esparruan sexuen arteko oreka bultzateko, genero indarkeria desagerrarazteko, eta, oro har , EBtik kanpo genero berditasuna bultzatzeko.

Zenbait faktorek eragiten diote generoen soldata arrailari:  
  • Zuzendaritzako eta erantzukizuneko postuetan emakume gutxiago egoteak
  • Ordainsaririk gabeko lanak emakumeen esku egoteak, hala nola familia-ardurak, etxeko lanak … 
  • Emakumeek, gizonek baino askoz sarriagotan, lan-merkatua abandonatzeak eta lanbide-karrerak eteteak
  •  Segregazio horizontala egoteak hezkuntzan eta lan merkatuan: hainbat lan sektoretan eta lanbidetan generoen araberako ezberdintasun handiak daude.  
  •  Soldata-diskriminazioak izateak: nahiz eta legez kanpokoa izan, soldata arraila handitzen du. 


 Gender Equality Index 2017 EU. EIGE Video 2:25

Para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres la UE aprobó el Plan de Acción de la UE 2017-2019 Abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Por ello, la Comisión Europea   promueve políticas para la  igualdad e independencia económica entre géneros, para suprimir la brecha salarial de género, para promover el equilibrio entre ambos sexos en el ámbito de toma de decisiones, para poner fin a la violencia de género y, en general para propiciar la igualdad de género más alla de la UE

Algunos factores que contribuyen a la existencia de la brecha salarial entre géneros son:
  •  Escasa presencia de las mujeres en puestos de gestión y control, que están ocupados en su inmensa mayoría por hombres.
  • Realización de importantes tareas no remuneradas, como las tareas domésticas y el cuidado de los niños y familiares, con mucha más frecuencia que los hombres 
  • Interrupción de su carrera al pasar épocas alejadas del mercado laboral con mayor frecuencia que los hombres
  • La segregación en la enseñanza y el mercado laboral; con mayor representación de mujeres u hombres en función del sector es decir, en ciertos sectores y profesiones las mujeres están sobrerrepresentadas, mientras que en otros son los hombres quienes lo están.
  • La discriminación salarial, aunque ilegal, sigue agrandando la brecha salarial entre géneros
 

Infografia gehiago / Más infografíasInformazio gehigarria / Puede consultarse además:
[...]